0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP (Hiệu lực: 1/11/2013)
totop

Chi tiết nghị định số 102/2013/NĐ-CP (Hiệu lực: 1/11/2013)

I. Công văn số 6107/SLĐTBXH-VL

Công văn số 6107/SLĐTBXH-VL giải đáp về Nghị định số 102/2013/NĐ-CP :

Căn cứ theo Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngày 16/5/2014 vừa qua, Sở LĐ-TB&XH ban hành văn bản số 6107/SLĐTBXH-VL nhằm giải đáp một số thắc mắc của các doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, với nội dung như sau:

1. Theo khoản 3 Điều 19 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định: “Đối với giấy phép lao động đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải đổi giấy phép lao động mới”.

Đối chiếu theo quy định này, những giấy phép lao động đã được cấp theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 mà đang còn hiệu lực tính đến ngày 1/11/2013 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP) không phải đổi giấy phép lao động mới và tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày được quy định cụ thể trên giấy phép.

2. Đối với những giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 mà hết thời hạn thì phải thực hiện cấp mới theo quy định tại mục 3 của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Văn bản này được gửi đến các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(Trích công văn số 6107/SLĐTBXH-VL ban hành ngày 16/5/2014)

 

II. Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH gồm có 4 chương và 16 điều, giải thích và nêu rõ những quy định đã được đề cập trong Nghị định số 102/2013/NĐ-CP đã ban hành vào ngày 5/9/2013.

Sau đây là một số vấn đề chính của thông tư:

1. Quy định cụ thể về lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, theo đó:

  • Nhà cung cấp dịch vụ phải làm việc ít nhất 2 năm (24 tháng) trong doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam và phải đáp ứng các điều kiện của các chuyên gia (có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm).
  • Người nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ là người không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam.
  • Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài trực tiếp tham gia quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp.

2. Người sử dụng lao động phải báo cáo cho Sở LĐ-TB&XH về nhu cầu sử dụng người nước ngoài trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển dụng.

Khi người sử dụng lao động đã được chấp nhận sử dụng người lao động thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình trước ít nhất là 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển thay thế.

Sở LĐ-TB&XH thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo bổ sung.

3. Chủ đầu tư/nhà thầu phải kê khai nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Người sử dụng lao động là nhà thầu có trách nhiệm gửi công văn đề nghị tuyển dụng lao động theo quy định đến Chủ tịch UBND nơi thực hiện gói thầu. Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu thì giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản theo quy định.

4. Hướng dẫn chi tiết hồ sơ cấp giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 10 của Nghị định.

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động.
  • Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  • Văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Văn bản chứng minh quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm g Khoản 8 Điều 10 Nghị định là một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động, văn bản xác nhận của người sử dụng lao động, quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài, giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.

5. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động: Bị mất; hỏng; thay đổi họ, tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động đã cấp.

6. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, bao gồm: Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 15 ngày trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn; văn bản thông báo của SLĐ-TB-XH về vị trí công việc được Chủ tịch UBND chấp nhận sử dụng lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài.

Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì người lao động phải có văn bản giải trình và được sử dụng lao động xác nhận.

7. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp và được cấp lại theo quy định tại Điều 11 và Điều 16 của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP nhưng không quá thời hạn trong văn bản chấp thuận của chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc sử dụng lao động nước ngoài hoặc về quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

8. Trường hợp không cấp giấy phép lao động, không cấp lại giấy phép lao động thì Sở LĐ-TB&XH trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản theo mẫu quy định.

9. Người sử dụng lao động gửi văn bản trực tiếp tới Sở LĐ-TB&XH về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và Sở LĐ-TB&XH xác nhận người lao động nước ngoài hoặc thuộc diện cấp giấy phép lao động: Theo văn bản kèm theo thông tư này.

10. Theo đó, thông tư cũng quy định chi tiết về trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, của Sở LĐ-TB&XH, của người sử dụng lao động và của người lao động nước ngoài về việc theo dõi và thực thi theo đúng những gì mà Nghị định số 102/2013/NĐ-CP đã ban hành.

11. Thông tư này thay thế thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH ban hành ngảy 03/11/2014 hướng dẫn về quy định tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

12. Người sử dụng lao động đã đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người lao động nước ngoài năm 2014 theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 01/11/2013 thì Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, thẩm định và báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/3/2014.

(Trích Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 20/1/2014)

 

III. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định một số điều về luật lao động dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 5/9/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động dành cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định này quy định chi tiết về đối tượng được cấp giấy phép lao động, điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài,…

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/11/2013.

(Trích Nghị định số 102/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 5/9/2013)


 ***Lưu ý, tất cả những thông tin tổng quan nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý vị nên tìm hiểu rõ hoặc yêu cầu nhận sự tư vấn từ các tổ chức, cá nhân có nghiệp vụ chuyên môn trước khi thực hiện. Mọi thắc mắc về dịch vụ, vui lòng liên hệ Hotline 0936.760.169 của Visa Nam Phong để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

X

Bạn cần Hỗ trợ